Allmänna villkor

Följande allmänna villkor tillämpas av Zedendahl – gällande för samtliga inom förevarande advokatallians tillhörande och verksamma advokatbyråer i Avesta, Borlänge, Gävle, Tierp och Uppsala – för uppdrag som Zedendahl utför för sina klienter. Villkoren kan komma att ändras från tid till annan, emellertid hålls alltid den senaste versionen tillgänglig på vår hemsida; www.zedendahl.se

 

1. God advokatsed
En advokat skall visa trohet och lojalitet mot sin klient och som en oberoende rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen, allt inom gällande rätt och god advokatsed. En utförlig information om gällande vägledande regler för god advokatsed återfinns på Sveriges Advokatsamfunds hemsida; www.advokatsamfundet.se , till vilka här hänvisas.

 

2. Arvode och övriga ersättningar mm 
Zedendahl fakturerar en skälig ersättning för varje utfört uppdrag, allt i enlighet med Sveriges Advokatsamfunds etiska regler. För beräkning av skälig ersättning har nedlagd tid i ärendet en stor betydelse, men även faktorer som uppdragets omfattning, dess art och svårighetsgrad mfl har sin betydelse.

 

Zedendahl äger rätt att löpande delfakturera för utfört arbete månadsvis och en faktura förfaller till betalning senast femton dagar efter fakturadatum. Vid utebliven betalning kan rättsliga åtgärder komma att vidtagas. Zedendahl äger rätt att frånträda lämnat uppdrag om inte betalning sker inom avtalad tid.

 

Zedendahl äger även rätt att begära förskott för såväl arvode som utlägg och detta i både pågående som nya ärenden. Arbetet behöver inte påbörjas förrän begärt förskott inbetalats.

 

I de fall klient beviljas rättsskydd äger Zedendahl rätt att för sitt arbete debitera klient sedvanligt tillämpat arvode, även för fall det beviljade rättsskyddet endast täcker ett lägre belopp. I rättshjälpsärenden begärs förskott på rättshjälpsavgiften och detta enligt Domstolsverkets föreskrifter därom.

 

3. Tillämplig lag och tvister
Zedendahls uppdrag för klient regleras av svensk rätt och skall avgöras av svensk domstol.