Allmänna villkor

Följande allmänna villkor tillämpas av Zedendahl – gällande för samtliga inom förevarande advokatallians tillhörande och verksamma advokatbyråer i Avesta, Borlänge, Gävle och Uppsala – för uppdrag som Zedendahl utför för sina klienter. Villkoren kan komma att ändras från tid till annan, emellertid hålls alltid den senaste versionen tillgänglig på vår hemsida; www.zedendahl.se

1. God advokatsed

En advokat skall visa trohet och lojalitet mot sin klient och som en oberoende rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen, allt inom gällande rätt och god advokatsed. En utförlig information om gällande vägledande regler för god advokatsed återfinns på Sveriges Advokatsamfunds hemsida; www.advokatsamfundet.se , till vilka här hänvisas.

2. Arvode och övriga ersättningar mm

Zedendahl fakturerar en skälig ersättning för varje utfört uppdrag, allt i enlighet med Sveriges Advokatsamfunds etiska regler. För beräkning av skälig ersättning har nedlagd tid i ärendet en stor betydelse, men även faktorer som uppdragets omfattning, dess art och svårighetsgrad mfl har sin betydelse.

Zedendahl äger rätt att löpande delfakturera för utfört arbete månadsvis och en faktura förfaller till betalning senast femton dagar efter fakturadatum. Vid utebliven betalning kan rättsliga åtgärder komma att vidtagas. Zedendahl äger rätt att frånträda lämnat uppdrag om inte betalning sker inom avtalad tid.

Zedendahl äger även rätt att begära förskott för såväl arvode som utlägg och detta i både pågående som nya ärenden. Arbetet behöver inte påbörjas förrän begärt förskott inbetalats.

I de fall klient beviljas rättsskydd äger Zedendahl rätt att för sitt arbete debitera klient sedvanligt tillämpat arvode, även för fall det beviljade rättsskyddet endast täcker ett lägre belopp. I rättshjälpsärenden begärs förskott på rättshjälpsavgiften och detta enligt Domstolsverkets föreskrifter därom.

3. Tillämplig lag och tvister

Zedendahls uppdrag för klient regleras av svensk rätt och skall avgöras av svensk domstol.

4. Konsumenttvistnämnden

Konsumenttvistnämnden prövar tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten.

Om en tvist uppkommer har en konsument rätt att få tvisten prövad av Konsumenttvistnämnden. Konsumenten ska först kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd innan Konsumenttvistnämnden prövar ärendet.

Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- och yrkesverksamheten.

Kontaktuppgifter till Konsumenttvistnämnden
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden
Box 27321
102 54 Stockholm

5. Behandling av personuppgifter

Zedendahl är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner som erhålls i samband med uppdrag, eller som annars behandlas när uppdraget administreras. Det finns ingen skyldighet att lämna personuppgifter till Zedendahl. Utlämnande av personuppgifter, och nödvändig jävs- och penningtvättskontroll, är dock erforderligt för att Zedendahl ska åta sig uppdrag.

Zedendahl behandlar personuppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och, i förekommande fall, penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata den registrerades intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av lag.

Personuppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Personuppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av Zedendahls berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan Zedendahls olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Zedendahl kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Zedendahl och den registrerade, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata den registrerades rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att Zedendahl ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall Zedendahl anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för Zedendahls räkning. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata den registrerades rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Zedendahl enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Zedendahls verksamhet sparas under en tid om tio år efter den senaste kontakten.

Den registrerade har rätt att kostnadsfritt begära information från Zedendahl om användningen av de personuppgifter som rör denne. Zedendahl kommer på begäran, eller på eget initiativ, rätta eller radera personuppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Den registrerade har vidare rätt att begära att personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Den registrerade har också rätt att ta del av dennes personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till tredje part. Om den registrerade är missnöjd med Zedendahls behandling kan denne lämna klagomål till Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Om personuppgifter förs över till tredje land, vilket kräver lagstöd enligt artikel 44-50 dataskyddsförordningen, ska information tillhandahållas om till vilka länder överföringen sker och en länk till Privacy Shield, eller annat regelverk som garanterar skyddet för personuppgifterna.

Personuppgiftsansvarig är respektive kontor.