Fastighetsrätt

Zedendahl advokatbyrå har lång erfarenhet och specialistkompetens inom flera områden av fastighetsrätten, inklusive fastighetsrättsliga tvister inför domstol, såväl allmänna domstolar som mark- och miljödomstolar. Vi biträder även klienter utanför domstol, och i förekommande fall även efter en domstolsprocess, om det behövs för att exempelvis verkställa en dom.

Vi utgår från våra kontor, men har klienter och är verksamma vid domstolar över hela landet.

Vi biträder regelbundet klienter vid tvister som gäller överlåtelser av fastigheter och bostadsrätter, t.ex. fel i fastighet/bostadsrätt, tillämpning av återgångsvillkor m.m. Även tvister som rör utförda entreprenadarbeten är vanligt förekommande.

Byrån har även lång erfarenhet av att företräda klienter inför och vid överklagande av beslut från kommuner samt myndigheter som Lantmäteriet och länsstyrelsen. Ärenden som hanteras av kommuner och länsstyrelser omfattar t.ex. strandskydd och bygglovsfrågor. Ärenden som hanteras av Lantmäteriet kan t.ex. avse avstyckning och överföring av mark från en fastighet, klyvning av fastighet, ledningsrätt, bestämning av fastighetsgräns samt frågor om och bildande av servitut, gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar avseende t.ex. vägar.

Vi kan bistå med rådgivning avseende markexploatering och framtagande av detaljplaner, t.ex. granskning av exploateringsavtal m.m. Vi företräder även klienter vid Hyres- och arrendenämnden samt vid allmän domstol i tvister som rör servitut, hyra och andra nyttjanderätter, dvs. upplåtelse av byggnad och/eller mark för någon annans räkning.

Härutöver biträder vi även regelbundet klienter som står inför ett generationsskifte och vid fastighetsöverlåtelser, såväl privata som kommersiella.

Kontakta oss

Johanna Dahlin
Advokat och delägare | Gävle / Uppsala 070-610 03 52