Rättsområden

affarsjuridik_ikon_400px

Affärsjuridik

Zedendahl har en bred erfarenhet när det gäller att hjälpa klienter vid exempelvis bildande av bolag, upprätta aktieägaravtal, biträda vid företagsöverlåtelser och samarbeten inom ramen för olika bolagsformer samt vid frågor om bolagsstyrning.

 

Vi biträder dagligen klienter med att förhandla, analysera, granska och upprätta skilda typer av kommersiella avtal.

 

Zedendahl är specialiserade på företagsförvärv, samgåenden och omstruktureringar huvudsakligen rörande mindre och medelstora onoterade företag. Vi har stor erfarenhet av att företräda såväl köpare som säljare, av due diligence-processer, avtalsförhandlingar och frågor gällande finansiering.

 

Våra konkursförvaltare har en gedigen kunskap och erfarenhet av frågor hänförliga till obestånd, konkurs och personligt ansvar för företagsledning m.m. Utöver uppdrag som konkursförvaltare anlitas vi även som företagsrekonstruktörer och likvidatorer. Rådgivning lämnas till borgenärer, banker, hyresvärdar, leverantörer och andra som behöver bevaka företag i ekonomisk kris.

 

skatteratt_ikon_400px

Skatterätt

Zedendahl tillhandahåller experter inom företagsbeskattning, individbeskattning och fastighetsbeskattning. Vi biträder klienter vid skatterevisioner, skatteprocesser och i EKO-mål, samt agerar som skatterådgivare i olika typer av affärstransaktioner. Zedendahl besitter dessutom en gedigen erfarenhet av att bistå med skatterådgivning vid ägarplanering och omstruktureringar av företag.
konkurs_ikon_400px

Konkurs & Rekonstruktion

Advokatbyråns obeståndsgrupp har en bred och mångårig erfarenhet av konkursförvaltning och annan hantering av företag med ekonomiska svårigheter. Vi erbjuder analys och åtgärdsbedömning vid obeståndssituationer och utöver konkursförvaltning tillhandahåller vi, när så bedöms adekvat, tjänster för företagsrekonstruktion.

 

Även biträder vi styrelser, ägare och fordringsägare vid obeståndsrättsliga tvister, som exempelvis återvinningstalan eller personligt ansvar för ställföreträdare.

brottmal_ikon_400px

Brottmål

Inom Zedendahl brottmålsgrupp arbetar engagerade advokater som åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt rådgivning.

 

En offentlig försvarare liksom målsägandebiträde och särskild företrädare för barn förordnas av tingsrätten. En misstänkt eller målsägandebiträde har rätt att begära den advokat som man önskar. Har man inga egna önskemål utser rätten någon efter egen bedömning.

familjeratt_ikon_400px

Familjerätt

Vi erbjuder kunnig, professionell och engagerad hjälp samt ett gott bemötande i ärenden om vårdnad, boende, umgänge, underhållsbidrag, bodelning, boutredning, arv mm.

 

Särskilt specialiserade medarbetare biträder dig som ombud i tvister, genom konsultation, samt med att upprätta dokument som äktenskapsförord, bodelningsavtal, testamente, bouppteckning, arvsskifteshandling etc.

 

Flera av byråns advokater åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och skiftesman.

tvist_ikon_400px

Tvist och process

Zedendahl biträder klienter dels i situationer där en tvist riskerar att uppkomma samt dels vid tillfällen då tvisten redan är ett faktum. Vi biträder dig som person eller ditt företag vid förhandlingar såväl utanför rätten som i domstolsprocesser och skiljeförfarande.